دی پرس

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


پروپوزال طراحي معماري مجموعه مسکوني با رويکرد معماري زمينه گرا
 
مقاله طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد زمینه گرایی و تاثیر آن بر سیمای …
https://www.civilica.com/Paper-NCCEA01-NCCEA01_119=طراحی-…
Translate this page
طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد زمینه گرایی و تاثیر آن بر سیمای شهری. اعتبار موردنیاز: ۱ … محل انتشار: همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری.
مقاله طراحی مجموعه مسکونی طبیعت گرا با رویکرد به اصول معماری …
https://www.civilica.com/Paper-EETCC01-EETCC01_114=طراحی-م…
Translate this page
طراحی مجموعه مسکونی طبیعت گرا با رویکرد به اصول معماری پایداربررسی نمونه … محل انتشار: کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا.
[PDF]PDF: معماری طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد همساز با اقلیم – lp45
lp45.ir/PDF=26655.pdf
Translate this page
Jun 5, 2018 – ﻣﻌﻤﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ 1: ﻣﻌﻤﺎری … ﺳﮑﻮﻧﺖ، زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﺴﮑﻦ، ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﮑﻦ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری، ﺳﮑﻮﻧﺖ، واﺣﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ، … داﻧﻠﻮد ﭘﺮوﭘﻮزال ﻣﻌﻤﺎری، ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﭘﺮوﭘﻮزال ﻣﻌﻤﺎری، ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ WORD.
[PDF]PDF: معماری مجموعه مسکونی با رویکرد رضایتمندی سکونتی – lp45
lp45.ir/PDF=26664.pdf
Translate this page
Jun 5, 2018 – ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ﺻﻔﺤﻪ 1: ﻣﻌﻤﺎری … ﺳﮑﻮﻧﺖ، زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﺴﮑﻦ، ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﮑﻦ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری، ﺳﮑﻮﻧﺖ، واﺣﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ، … داﻧﻠﻮد ﭘﺮوﭘﻮزال ﻣﻌﻤﺎری، ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﭘﺮوﭘﻮزال ﻣﻌﻤﺎری، ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ WORD.
مجتمع مسكوني زمينه گرا (از آثار برگزيده دوره پنجم WA … – معماری etoood
https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=1114
Translate this page
Sep 14, 2010 – ایده های طراحی : تلاش در جهت طراحي زمينه گرا- توجه به فضا هاي باز و جمعي در طبقات- الگوي … مجتمع مسکونی بلند مرتبه با رویکردی پایدار به مسکن.

 NS