دی پرس

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


دانلود تقويم سال pdf
 
[PDF]تقويم رسمي كشور هجري شمسي 1396 سال – دانشگاه تهران
https://calendar.ut.ac.ir/Fa/Tyear/Data%5Cfull-1396.pdf
Translate this page
Mar 21, 2017 – بدون اصل مهر غير قابل استناد است. اب. سمه تعالي. تقويم رسمي كشور. سال. 1396. هجري شمسي. مناسبت. :ها. مصوب. شوراي فرهنگ. عمومي. استخراج و.
[PDF]ﺗﻘﻮﻳﻢ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ 1397 ﺳﺎل – دانشگاه تهران
https://calendar.ut.ac.ir/Fa/Tyear/Data%5Cfull-1397.pdf
Translate this page
Mar 20, 2018 – ﺗﻘﻮﻳﻢ رﺳﻤﻲ ﺳﺎل. 1397. ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ. ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ. ﻫﺎ: ﻣﺼﻮب. ﺷﻮراي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ. اﺳﺘﺨﺮاج و. ﺗﻨﻈﻴﻢ. : ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. روزﻫﺎي. ﻫﻔﺘﻪ. ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ.
[PDF]ﺗﻘﻮﻳﻢ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺳﺎل 1385 ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ – دانشگاه تهران
https://calendar.ut.ac.ir/Fa/Tyear/Data/full-1385.pdf
Translate this page
Nov 22, 2006 – ﻛ. ﺎرﺑﺮ ﮔﺮاﻣﻲ. ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻘﻮﻳﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﺮاي ﺳﺎل. 1385 . اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺳـﺎل،. ﻣﺎه ﺷﻮال. (. ﻃﺒﻖ اﻋﻼم رﺳﻤﻲ. ) ، ﻳﻚ روز زودﺗﺮ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﺮﻛـﺰ …
فایل PDF تقویم ۹۷ – موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران – دانلود تقویم لایه …
calendar.nagsh.ir/pdf-تقویم-97-موسسه-ژئو-فیزیک-دانشگاه-تهران/
Translate this page
دانلود فایل PDF تقویم 97 ، موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران. همه ساله موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در نیمسال دوم سال اقدام به انتشار فایل PDF تقویم سال می‌نماید که …
دانلود رایگان تقویم 96 با فرمت PDF دانلود مجانی سالنامه 1396 شمسی
https://www.graphiciran.net/دانلود-رایگان-تقویم-96-با-فرمت-pdf/
Translate this page
Nov 15, 2016 – دانلود رایگان تقویم 96 با فرمت PDF دانلود مجانی سالنامه 1396 شمسی سایز تقویم دیواری با رنگ قرمز و علامت سال خروس تک برگی سایز A4.

 NS